Advertisement
Advertisement
Advertisement

Don’t chase people. Be yourself, do your own thing and work hard.

@hdp23_ 10
Advertisement
Advertisement

"phải chi, bình yên cũng nhỏ nhắn trong lòng bàn tay..."